Nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji

dodano: 2017-12-24

W zakresie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Ustawodawca wprowadził daleko idące zmiany. Od 2018 roku wykreślone zostaną dotychczasowe regulacje dotyczące dwóch alternatywnych metod rozliczania kosztów odsetkowych (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c ustawy o CIT). Zamiast nich wprowadzono jedną, obowiązującą wszystkich metodę, bez możliwości wyboru (art. 15c ustawy o CIT w znowelizowanym brzmieniu).

Oznacza to, że to jaką kwotę odsetek podatnik będzie mógł rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym nie będzie już zależało (tak jak to było dotychczas) ani od wartości wpłaconego kapitału, ani od wartości posiadanych aktywów netto. Od 2018 roku kluczowa będzie relacja nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego do osiąganego przez jednostkę zysku (bez uwzględnienia odsetek, opodatkowania i amortyzacji). Co więcej, ograniczeniom będą podlegać wydatki na finansowanie dłużne uzyskane również od podmiotów niepowiązanych. 

Kiedy stosujemy nowe regulacje

Na wstępie należy wskazać na dwie kwestie.

Po pierwsze nowych ograniczeń nie trzeba stosować w sytuacji, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie będzie przekraczać w danym roku kwoty 3 mln zł. W takim przypadku całość kosztów odsetkowych będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Niewątpliwie jest to sytuacja korzystna dla mniejszych podmiotów finansujących się długiem.

Po drugie, na mocy przepisów przejściowych, do pożyczek otrzymanych do końca roku  2017 należy stosować dotychczasowe zasady, lecz nie dłużej niż do końca 2018 roku. Innymi słowy, nowe przepisy należy stosować w stosunku do pożyczek otrzymanych po 2018 roku oraz do wszystkich pożyczek (także do tych otrzymanych przed 2018 rokiem) w rozliczeniach za 2019 rok.

Nowe zasady

Kalkulacja limitu wg. nowych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji będzie przebiegała w trzech krokach.

Pierwszą czynnością będzie obliczenie nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego, czyli kwoty, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody o charakterze odsetkowym

Przy czym przez koszty finansowania dłużnego należy rozumieć nie tylko odsetki, ale również opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów. 

Z kolei pod pojęciem przychodów odsetkowych należy rozumieć odsetki otrzymane oraz przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. 

W drugim kroku trzeba będzie obliczyć EBITDA podatnika, tj. wynik finansowy przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji.

W trzecim etapie trzeba będzie porównać ze sobą wyżej wskazane wartości. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego do wysokości 30% EBITDA.

W przypadku gdy w danym roku część odsetek nie będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych, będzie je można zaliczyć w okresie 5 kolejnych lat, oczywiście w ramach obowiązujących limitów.

Kończąc należy wskazać, że nowych przepisów nie należy stosować do umów pożyczek zawartych między spółkami z tej samej podatkowej grupy kapitałowej (PGK).

***

Jeżeli mają Pańśtwa pytania w tym zakresie to zachęcam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl 

 Napisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia