Usługi niematerialne w kosztach podatkowych od 2018 roku.

dodano: 2017-12-25

Z początkiem 2018 roku wchodzi w życie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na nabycie niektórych usług niematerialnych. Nowe przepisy będzie można znaleźć w art. 15e znowelizowanej ustawy o CIT.

Jak działa ograniczenie?

Tytułem wstępu należy wskazać, że nowe przepisy odnoszą się tylko do podatników podatku CIT. W ustawi o PIT nie znajdziemy analogicznej regulacji.

Nowe przepisy mają ograniczone działanie.

Po pierwsze ograniczenie dotyczy usług nabywanych tylko od podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT (posiadanie pośrednio lub bezpośrednio udziału w innym podmiocie w wysokości co najmniej 25% lub powiązania osobowe).

Po drugie przepisy należy stosować w stosunku do nadwyżki tych kosztów ponad kwotę 3 milionów złotych. Moim zdaniem z tego przepisu wynika, że do kwoty 3 mln zł. wydatki na usługi niematerialne mogą pozostać w kosztach podatkowych nawet jeżeli na koniec roku podatnik wyda na usługi niematerialne więcej niż 3 mln. zł. Ewentualnemu wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nadwyżka tych wydatków ponad 3 mln. zł.

A co jeśli rok podatkowy podatnika jest dłuższy niż 12 miesięcy? Wówczas, w celu obliczenia limitu, ilość miesięcy wydłużonego roku podatkowego należy przemnożyć przez 250.000 zł.

Po trzecie ograniczenie zaczyna działać dopiero wówczas, gdy wydatki na usługi niematerialne przekroczą 5% kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy:

  • przychodami ze wszystkich źródeł przychodów (bez otrzymanych odsetek)

a

  • sumą kosztów uzyskania przychodów (bez podatkowych odpisów amortyzacyjnych i zapłaconych odsetek).

Co jest a co nie jest usługą niematerialną?

Ustawa precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem usług niematerialnych. Są to:

  • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej,
  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Jednocześnie Ustawodawca wyraźnie wskazał jakie wydatki nie mieszą się w tym katalogu. I tak, omawiane ograniczenie nie  ma zastosowania w stosunku do:

  • kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi;
  •  kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (usługi refakturowane);
  • usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 (krajowe oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji);
  • gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 1-3, 6 i 7. (profesjonalne instytucje finansowe takie jak banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń).

Nierozliczona w danym roku kwota wydatków na nabycie usług niematerialnych podlega rozliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, oczywiście w ramach obowiązujących limitów.

***

Jeżeli mają Państwo pytania w tym zakresie to zachęcam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.plNapisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia