Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

dodano: 2017-05-07
Cel i zakres zmian
Z uzasadnienia do ustawy wynika, że głównym celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej. To z kolei ma się przełożyć przede wszystkim na lepszą ściągalność podatków, zmniejszenie skali oszustw podatkowych, zapewnienie obsługi podatnika na wysokim poziomie oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej. 

Nowa przepisy zostały ujęte w ustawie z dnia 16 listopada o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS). Z momentem wejścia w życie nowej ustawy uchylonych zostanie wiele dotychczasowych ustaw dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, w tym ustawa o kontroli skarbowej, ustawa o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawa o Służbie Celnej. 

Zmiany w administracji podatkowej
Na mocy ustawy o KAS większość dotychczasowych organów administracji podatkowej zostanie zastąpiona nowymi. Dodatkowo, tym organom, które pozostaną niezmienione wyznaczone zostaną nowe obowiązki.

Po pierwsze ograniczony zostanie zakres kompetencji Ministra ds. finansów publicznych w zakresie podatków. Będzie on pełnił następujące funkcje:
 • Powoływanie oraz sprawowanie zwierzchnictwa nad Szefem KAS.
 • Wydawanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego oraz ich zmiana albo uchylanie.
 • Koordynowanie i współpraca w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS.
Znaczną część dotychczas wykonywanych przez Ministra do spraw finansów publicznych obowiązków zostanie przekazana powoływanemu przez niego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zakres jego obowiązków będzie następujący:
 • Sprawowanie nadzoru nad pozostałymi organami oraz jednostkami organizacyjnymi KAS.
 • Prowadzenie albo przejmowanie postępowań związanych z klauzulą o unikaniu opodatkowania.
 • Organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalania cen transakcyjnych.
 • Organ właściwy w sprawach interpretacji zabezpieczających.
 • Uprawnienia w zakresie derogacji interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w określonym zakresie.
 • Prowadzenie polityki kadrowej KAS.
 • Koordynowanie kontroli celno-skarbowych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych oraz ich prowadzenie w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez funkcjonariuszy i pracowników KAS.
Niżej w hierarchii będzie umiejscowiony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Będzie on odpowiedzialny za następujące obszary:
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
 • Zapewnianie i udostępnianie jednolitej i przejrzystej informacji podatkowej i celnej.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie prawa podatkowego i celnego.
Odrębne dotychczas stanowiska Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Izb Celnych zostaną połączone w stanowisku Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Tacy Dyrektorzy będą pełnili następujące funkcje:
 • Sprawowanie zasadniczego nadzoru nad Naczelnikami Urzędów Skarbowych i Urzędów Celno-Skarbowych oraz rozstrzyganie w drugiej instancji spraw im właściwych.
 • Rozstrzyganie w określonych sprawach w pierwszej instancji.
 • Wykonywanie audytów i czynności audytowych określonych w ustawie.
 • Udzielanie i ustalanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analiza ich prawidłowego wykorzystania.
Organami podatkowymi pierwszego stopnia będą Naczelnicy Urzędów Skarbowych oraz Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych (połączenie stanowisk Dyrektora UKS oraz Naczelnika Izby Celnej).

Funkcje przejęte przez Naczelników Urzędów Skarbowych, to:
 • Wykonywanie kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.
 • Prowadzenie postępowania podatkowego.
 • Ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów.
 • Pobór należności celnych oraz innych opłat związanych z wywozem i przywozem towarów.
 • Wykonywanie zadań związanych z egzekucją należności publicznoprawnych oraz zadań wierzyciela należności pieniężnych.
 • Prowadzenie ewidencji podatników, obsługi i wsparcia podatników.
 • Współpraca z Państwami Członkowskimi UE.
Natomiast działania przejęte przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego będą następujące:
 • Wykonywanie kontroli celno-skarbowej.
 • Prowadzenie postępowania podatkowego.
 • Ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i innych należności na podstawie odrębnych przepisów.
 • Rozstrzyganie w drugiej instancji spraw związanych z czynnościami kontrolujących przy przeszukaniu.
 • Prowadzenie urzędowego sprawdzenia.
 • Wykonywanie czynności przewidzianych przez prawo celne oraz prowadzenie postępowań celnych.
 • Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie określonych czynów zabronionych. 
Nowe rodzaje postępowań
Począwszy od 1 marca 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z nowymi rodzajami kontroli. Wprowadzone zostaną cztery nowe procedury kontrolne:
 • Kontrola celno-skarbowa,
 • Audyt,
 • Czynności audytowe,
 • Urzędowe sprawdzenie. 
W ramach kontroli celno-podatkowej badane będą rozliczenia podatków dochodowych, VAT oraz cła. Kontrola ma w dużej mierze przypominać dotychczasowe kontrole. Niemniej jednak, wartym odnotowania novumjest to, że kontrolowany nie będzie uprzedzany o kontroli.

W procedurze urzędowego sprawdzenia kontrolowane będzie między innymi miejsca prowadzenia działalności przez podatników podatku akcyzowego, pod kątem spełniania warunków wymaganych przepisami akcyzowymi.

W ramach audytu sprawdzana będzie prawidłowość rozliczeń dotacji unijnych, środków publicznych przez oraz prawidłowość gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. 

Natomiast głównym celem prowadzenia czynności audytowych ma być sprawdzenie, czy podatnik dokonujący rozliczeń celnych spełnia wymagania niezbędne do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

***

Jeżeli mają Państwo pytania w tym zakresie to zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.plNapisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia